Woordenlijst

De woorden in deze woordenlijst worden op de videopagina’s grijs weergegeven. Beweeg op deze pagina’s over het desbetreffende woord met je muis en je ziet direct de verklaring van het woord. Natuurlijk kun je ook het woord in de onderstaande alfabetische weergave opzoeken.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Aandrijftechniek

Op mechanische wijze iets in beweging krijgen.

Afsluiter

Een mechaniek om de doorstroming van een leiding te regelen (gas, vaste stof of vloeistof), door het (deels) openen of sluiten van een (of meerdere) doorstroomopeningen. Afsluiters worden in vele toepassingen gebruikt, zowel in de industrie als in huishoudens. Ook een kraan is een afsluiter.

Afstellen

Inregelen. Instellen. Regelen. Bijstellen.

Afwerken

Afronden. Voltooien. De laatste hand aan iets leggen

AKA techniek

Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent die ondersteuning geeft in de techniek. Je werkt over het algemeen onder toezicht en/of begeleiding van een leidinggevende of van een ervaren collega.

Allround

Met alle voorkomende werkzaamheden bekend zijn.

Applicatie

Softwareprogramma.

Arbeidsmarkt

Banenmarkt.

Associate degree

Diploma tussen MBO en HBO in.

Automatisering

Een productiewijze dat helemaal computergestuurd is.

Avionica

Verzamelnaam van elektriche, navigatie- en vluchtgeleidingsystemen. Het woord wordt in de vliegtuigbouw gebruikt.

Bedrading

Voorziening met draden

Bekabelen

Voorzien van kabels

Bestek

Nauwkeurige beschrijving van opzet, uitvoering, het te gebruiken materialen, werkzaamheden en kosten.

Besturingstechniek

Besturingstechniek houdt zich bezig met zaken als het laten werken van machines en aansturing van installaties. Besturingstechniek richt zich veel op de industrie, dat wil zeggen machinebouwers en machinefabrieken.

Boorplatform

Drijvend of op de bodem staand platform van waaraf boringen onder water worden verricht.

Brandkraan

Grote kraan aan de waterleiding op straat of in een gebouw waaraan brandslangen gesloten kunnen worden.

CAD-tekenpakket

Afkorting van Computer Aided Design. Computersysteem voor het ontwerpen van werktekeningen.

Carrosseriebranche

Bedrijven die ombouwen van auto’s produceren.

Chassis

Onderstel van een auto.

Checklist

Controlelijst.

Cleanroom

Een ruimte waar belangrijke omstandigheden als temperatuur en hygiëne aan hoge eisen voldoen, omdat dit nodig is voor de kwaliteit van producten of om objecten te kunnen testen.

CNC

Afkorting van Computer Numerical Control. Vol automatisch. Computergestuurd.

CNC-plaatwerker

Als CNC-plaatwerker bewerk je platen met computergestuurde machines.

CNC-verspaner

Als CNC-verpaner pas je verschillende verspanende bewerkingen toe met computergestuurde machines.

Component

Bestanddeel.

Composiet

Versterkingsmateriaal.

Constructie

Bouwwerk.

Constructiewerker

Iemand die verschillende onderdelen samenstelt tot een geheel.

Conventioneel

Op de ouderwetse/handmatige manier.

Correctief

Verbeteren. Onschadelijk maken.

Corrosie

Aantasting van metaal.

Dakbedekking

Materiaal waarmee het dak is bedekt, bijvoorbeeld lood, koper en zink.

Data

Elektronische gegevens.

Database

Hoeveelheid bij elkaar behorende informatie die als een eenheid in de computer staat.

Demonteren

Uit elkaar halen.

Dienstverlening

Het leveren van diensten. Service.

Distributienet

Verzameling van voorzieningen die nodig zijn voor een distributie van een product, bijvoorbeeld aardgas.

Draaibank

Een werktuigmachine voor het bewerken van cilindervormige werkstukken. De draaibank verschilt sterk van de meeste andere werktuigmachines, want bij de draaibank staat het snijgereedschap (draaibeitel) stil, terwijl het werkstuk beweegt (draait).

Drukregelaar

Een specifieke vorm van een regelklep waarmee de druk van een doorstromend gas kan worden geregeld, bijvoorbeeld bij het lassen. De meeste mechanische drukregelaars bestaan uit een membraan en een veer die samen een klep bedienen.

Eindproduct

Wat na een aantal bewerkingen verkregen wordt. De voor de klant bestemde product.

Elektronica

Onderdeel van elektrotechniek die zich bezighoudt met het gedrag van elektronen in 'actieve componenten' zoals elektronenbuizen en transistors.

Elektrotechniek

Vakgebied dat zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden van bijvoorbeeld elektromotoren en elektrische centrales tot computers en verfijnde meet-en telecommunicatieapparatuur.

Elektrotechnische industriële producten en systemen

Vakgebied dat zich bezighoudt met de studie en de toepassing van elektriciteit en elektromagnetische velden bij bedrijven in de industrie.

Energiecentrale

Een bouwwerk dat het opwekken van energie als functie heeft. Het opwekken van energie kan gebeuren door gebruik van verschillende natuurlijke producten zoals water, wind, zon en delfstoffen. Men kan onderscheid maken tussen elektriciteitscentrales, die als primaire taak het opwekken van elektriciteit hebben, en warmtekrachten.

Engineering

Geheel van technologisch onderzoek en planning aangaande een groot industrieel, agrarisch of bouwkundig project.

European Aviation Safety Agency

Organisatie die de Europese regelgeving van het vliegtuigbouw vastlegt.

Fijnmechanische techniek

Vakgebied van de precisieapparatuur.

Fossiele brandstof

Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde. Hieronder vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool.

Freesmachines

Een machine dat met een snel ronddraaiend stuk gereedschap een vorm of profiel kan verspanen (het wegnemen van delen door middel van slijpen, zagen of frezen en draaien) uit een stuk materiaal.

Frezen

Bij frezen beweegt de frees (een soort beitel) over het werkstuk.

Gasdistributie

Het verplaatsen van gas van productie naar de verbruiker.

Gasturbines

Een apparaat dat brandstof omzet in een andere vorm van energie, bijvoorbeeld beweging, warmte of elektriciteit.

Gegevensdatabase

Hoeveelheid bij elkaar behorende informatie die als een eenheid in de computer staat.

Gevelbekleding

Materiaal waarmee de gevel is bekleed bijvoorbeeld aluminium.

Glasvezelnetwerk

Verzameling van uiters dunne draden van glas bijvoorbeeld telefoonkabels.

Grafische industrie

Drukkerijen en uitgeverijen.

Grondstof

Hoofdbestanddeel van iets. Vaak onbewerkt en ruw materiaal.

Halfproduct

Industrieel product dat nog enige bewerkingen moet ondergaan alvorens eindproduct te worden.

Hardware

Mechanische en elektronische onderdelen van een computersysteem.

Hulpstof

Stof die bij de productie gebruikt wordt, maar geen bestanddeel is van het nieuwe product.

ICT

Afkorting van Informatie en Communicatie Technologie.

Industrieel proces

Industrie waarvan de producten door toepassing (op grote schaal) van chemische, biologische of andere processen tot stand komen.

Infratechniek

Vakgebied van grond- weg- en waterbouw.

Inregelen

Afstellen van apparatuur.

Installatietechniek

Vakgebied van het installeren. Er zijn 3 vakgebieden: elektrotechnische installatie, werktuigkundige installatie en koudetechnische installatie.

Installeren

Afstellen, inregelen en onderhouden van systemen en apparaten.

Instructie

Richtlijn voor of informatie over hoe je iets moet doen.

Kabel

Een bundel elektriciteitsdraden die afgeschermd zijn door een rubberen of stalen omhulsel.

Klantgericht

Klantvriendelijk.

Kostenraming

Begroting.

Koude- en luchtbehandeling

Koel- en klimaattechniek.

Koudetechniek

Koeltechniek.

Leerplek

Stageplaats.

Leiding

1. Sturing. Begeleiding.
2. Buis waardoor vloeistof gaat.

Leidinggevende

Persoon met een sturende en begeleidende rol.

Machinebouw

Vakgebied van het maken en bouwen van machines.

Matrijs

Een holle gietvorm. De holte heeft de vorm van het product dat gemaakt moet worden.

Mechatronica

Samentrekking van mechanica en elektronica.

Mediavormgever

Een mediavormgever maakt verschillende media-uitingen, bijvoorbeeld flyers, websites of filmpjes.

Meetapparatuur

Een elektronisch apparaat, waarmee men elektrische grootheden kan meten.

Meetstation

Plaats waar metingen verricht worden.

Meettechniek

In de metaaltechniek bewerkt men metaal tot de meest uiteenlopende constructies of onderdelen.

Metaalbewerking

Een technisch specialisme waarbij men metalen bewerkt om er (onderdelen van) voorwerpen te maken.

Metaaltechniek

Vakgebied waar men metaal bewerkt tot de meest uiteenlopende constructies of onderdelen.

Mobiele werktuig

Mobiele voertuigen zoals bulldozers, shovels, graafmachines en affaltwerkmachines.

Mobiliteitsbranche

Omvat alle bedrijven die actief zijn met verkoop, verhuur, onderhoud en reparaties van personen- en bedrijfsauto’s, caravans en aanhangwagens, scooters, fietsen, motor en bromfietsen, takel en begingsbedrijven, tankstations en autowasbedrijven.

Modificatie

Verandering aan machines.

Montage

Het combineren of verbinden van verschillende delen tot een geheel. Monteren.

Monteren

Samenstellen.

Monteur

Iemand die dingen in elkaar zet en of repareert.

Multiskillen

Het trainen van verschillende basisvaardigheden die je nodig hebt als je werkzaam bent in de luchtvaart.

Netwerk

Een systeem van twee of meer aan elkaar gekoppelde computersystemen.

Operator

Bedieningsvakman voor technische installaties in allerlei fabrieken.

Petrochemie

Chemische technologie van aardolie- en aardgasproducten.

Plaatmateriaal

In plaatvorm.

Polijsten

Door een fijne wijze van slijpen en schuren een voorwerp glad en glanzend maken.

Precisieapparaat

Apparaat voor het verrichten van nauwkeurige metingen of bewerkingen.

Precisiedeel

Precies op maat gemaakte onderdelen.

Preventief

Uit voorzorg.

Printplaat

Plaat waarop de schakelingen van een microprocessor worden bevestigd.

Productiehal

Ruimte waar producten worden gemaakt.

Productieproces

Het geheel van opeenvolgende handelingen die gezamelijk leiden tot de voortbrenging van een product.

Productiewerk

Serie. Grote hoeveelheid van hetzelfde.

Programmeertaal

Taal waarin computerprogramma`s worden geschreven.

Prototype

Proefexemplaar.

Raffinaderij

Bedrijf waar ruwe grondstof wordt gezuiverd.

Rapporteren

Melden. Informeren.

Regelapparaat

Toestel waarmee een reeks van tevoren vastgestelde schakelhandelingen achtereenvolgens kan worden uitgevoerd.

Regelstation

Plaats waar schakelhandelingen kunnen worden verricht.

Regeltechniek

Techniek van de automatische besturing van machines en apparaten.

Registreren

Vastleggen. Waarnemen. Constateren.

Renoveren

Vernieuwen.

Restaureren

In de oude staat herstellen.

Restmatriaal

Het overgebleven materiaal dat niet wordt gebruikt bij een werkstuk.

Schakelpaneel

Paneel met schakelaars.

Scheepsbouw

Vakgebied van het bouwen van schepen.

Servicegericht

Hulpvaardig.

Sleuf

Smalle langwerpige opening.

Slijper

Als slijper verricht je verspanende werkzaamheden aan vrij eenvoudige werkstukken en je bewerkt producten en gereedschappen waarbij het gaat om echt precisiewerk.

Software

Programmatuur.

Solderen

Met koper iets aan elkaar verbinden.

Spanningsschakelaar

Schakelaar waarmee iets onder stroom kan komen of niet.

Stempelmaker

De stempelmaker maakt, onderhoudt en repareert stempels. Stempels zijn werkstukken waarvan in de onderkant figuren zijn gemaakt of uitgediept.

Storing

Onderbreking van een handeling dat zo snel mogelijk moet worden opgelost.

Technicus

Een deskundige op het gebied van de techniek.

Testen

Controleren. Toetsen.

Transformator

Toestel dat de spanning van elektrische wisselstroom wijzigt.

Transportnet

Verbindingen van leidingen of kabels die van A naar B gaan.

Uitvoerder

Iemand die de leiding heeft.

Vakman

Een man die in een bepaald vak veel kennis en kunde heeft en dit vak ook beoefent.

Vakmanschap

Beheersing van het vak.

Vakmensen

Mensen die in een bepaald vak veel kennis en kunde hebben en dit vak ook beoefenen.

Vakvrouw

Een vrouw die in een bepaald vak veel kennis en kunde heeft en dit vak ook beoefent.

VCA-certificaat

Afkorting van Veiligheids Certificaat Aannemers.

Verspanen

Het vormgeven van materialen door middel van slijpen, zagen of frezen en draaien.

Verspaner

Als conventioneel verspaner bewerk je handmatig materialen door middel van een draai- of freesbank. Als CNC-verpaner pas je verschillende verspanende bewerkingen toe met computergestuurde machines.

Vliegtuigbouw

Vakgebied van het ontwerpen en construeren van vliegtuigen.

Vliegtuigonderhoud

Werkzaamheden aan het vliegtuig.

Vonkverspaner

Als vonkverspaner werk je aan een specialistische verspaningstechniek.

Voorman

Iemand die leiding heeft over en toezicht houdt op anderen.

Warmtedistributie

Een verwarmingssysteem.

Warmtekrachtcentrale

Centrale die zowel warmte als elektrische energie produceert.

Werkplaats

Ruimte die is ingericht om er te werken met gereedschappen en/of machines.

Werkplek

Ruimte die is ingericht om er te werken met gereedschappen en/of machines.

Werkput

Plaats waar een terrein is uitgegraven voor onder andere fundering.

Werktekening

Tekening waarop nauwkeurig samenstellingen, afmetingen van een werkstuk zijn aangegeven.

Werktuigbouw(kunde)

Vakgebied van het ontwerpen, vervaardigen en in bedrijf houden van machines.

Werkvoorbereiding

Het verzorgen van het voortraject om een technisch product te realiseren.

Wijknet

Infrastructuur in een (woon)wijk.